AVÍS DE COMPLEMENTARIETAT

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s'ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

1. 1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.urolegs.cat és BUMAT UROLOGIA, S.L. amb domicili social a carrer del Mont, 95 Esc.6 Planta 2 Puerta 2, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). E-mail: info@urolegs.cat


2. Descripció de www.urolegs.cat

En el domini www.urolegs.cat, s'ofereix tota la informació sobre els serveis prestats per l'equip mèdic de BUMAT UROLOGIA, S.L.

3. Prestació dels serveis per BUMAT UROLOGIA, S.L.

La prestació dels serveis de BUMAT UROLOGIA, S.L. a través de www.urolegs.cat és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.

BUMAT UROLOGIA, S.L. rebutja la responsabilitat al fet que hi hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix BUMAT UROLOGIA, S.L. comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l´usuari.

L´usuari s'obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per BUMAT UROLOGIA, S.L. d'acord amb la llei, les presentes condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.
L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes

5. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.urolegs.cat en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com la marca i nom comercial queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de BUMAT UROLOGIA, S.L. o de tercers i emparats per la llei.
Sota cap supòsit, l'accés als serveis de BUMAT UROLOGIA, S.L. suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de BUMAT UROLOGIA, S.L. o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés en www.urolegs.cat o s'utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

6. Enllaços (links)

BUMAT UROLOGIA, S.L. no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.urolegs.cat . Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'enllaços (links) inclosos en www.urolegs.cat . Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.urolegs.cat tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.urolegs.cat o a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-ho prèviament a BUMAT UROLOGIA, S.L.

Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de BUMAT UROLOGIA, S.L.
BUMAT UROLOGIA, S.L. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.urolegs.cat , quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions.

La data d'última actualització dels continguts en www.urolegs.cat pot ser sol·licitada per l'usuari enviant un e-mail a: info@urolegs.cat.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

BUMAT UROLOGIA, S.L. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la legislació española de dret comú i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment de l'usuari.

L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a www.urolegs.cat o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVADESA

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

BUMAT UROLOGIA, S.L. ha instal·lat les mesures de seguretat necessàries en el lloc web per poder garantir la seguretat dels seus continguts i les dades personals emmagatzemades en els seus sistemes d'informació.

Protecció de Dades Personals

BUMAT UROLOGIA, S.L. garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.urolegs.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a BUMAT UROLOGIA, S.L. les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta forma, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol.licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és ell únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

BUMAT UROLOGIA, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, l´ús malament, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l´estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, est podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a BUMAT UROLOGIA, S.L. mitjançant un correu electrònic a: info@urolegs.cat, o be enviant un escrit a BUMAT UROLOGIA, S.L., amb domicili social en carrer del Mont, 95 Esc.6 Planta 2 Puerta 2, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona), fent constar sempre la identitat de l'usuari.

BUMAT UROLOGIA, S.L. es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que en ella es produeixin.


tancar